Menu

Algemene of gebruiksvoorwaarden

Bezoekers van deze website dienen rekening te houden met bepaalde regels wanneer ze onze website gebruiken. Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen, in het bijzonder de informatie over disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen. Door gebruik te maken van deze website, verklaart u immers dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.

 • Over ons
  https://www.honda-engines-eu.com is een website die wordt beheerd door Honda Motor Europe Logistics NV. Honda Motor Europe Logistics NV is geregistreerd in België onder het ondernemingsnummer 0418.250.835 en haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Langerbruggestraat 104, 9000 Gent, België (hierna ('Honda', 'wij/we', 'ons').
 • Wijzigingen van deze gebruikersvoorwaarden en onze website
  We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen door deze pagina aan te passen. Controleer deze pagina daarom regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend zijn voor u. Ook kunnen we onze website regelmatig bijwerken en op elk ogenblik de inhoud wijzigen.
 • Toegang tot onze website
  We streven ernaar dat onze website voor alle gebruikers toegankelijk is, maar we kunnen niet garanderen dat onze website of de inhoud ervan altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. We kunnen het gebruik van onze website en de diensten die geleverd worden via de website, geheel of gedeeltelijk, opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving indien, voor eender welke reden, onze website op een bepaald moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.
 • Intellectuele eigendomsrechten
  We zijn eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. onze website en de inhoud ervan. Deze werken worden beschermd door wetgeving en internationale verdragen inzake auteursrechten en alle rechten hieromtrent zijn voorbehouden.
  U mag een kopie afdrukken of extracten van deze website naar uw computer downloaden voor persoonlijk gebruik en niet-commercieel gebruik. Het is echter niet toegestaan om enige inhoud van deze website, waaronder teksten, afbeeldingen, illustraties, foto’s, video’s en/of audio fragmenten, op uw eigen website of voor andere publieke of commerciële doeleinden te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Honda. Dit houdt in dat u geen enkel deel van onze website mag posten of verdelen tenzij u eigenaar bent van een licentie op onze producten. U mag het materiaal dat u heeft afgedrukt of gedownload, op geen enkele manier wijzigen, reconstrueren, decompileren of anderszins converteren.
  U mag enkel een link naar onze welkomstpagina vermelden, deeplinking en framing is echter niet toegestaan, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en wettelijke manier doet en onze reputatie geen schade berokkent of er misbruik van maakt. Het is niet toegestaan om een link te vermelden op een manier die suggereert dat er door ons een samenwerking of goedkeuring werd verleend indien dit niet het geval is.
  Tenzij anders vermeld zijn alle merken die op deze website worden gebruikt, eigendom van Honda of van bedrijven die tot de Honda Group behoren.
 • Juistheid, volledigheid en tijdigheid van informatie
  De informatie die genoemd wordt in de online handleidingen zijn gebaseerd op de wettelijke eisen en Honda's inzicht op het moment dat de gebruikshandleidingen zijn geproduceerd.
  Het is mogelijk dat de informatie in de online-inhoud niet de meest recente informatie weergeeft.
  Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website altijd up-to-date te houden, is het mogelijk dat er fouten optreden.
  Daarom geven we geen garantie, noch impliciet noch expliciet, dat de inhoud op onze website juist, volledig of up-to-date is.
  U kunt er echter op rekenen dat we deze fouten zo spoedig mogelijk corrigeren zodra we hiervan kennis nemen. We raden u echter ten zeerste aan om specificaties altijd te controleren bij een erkende Honda Engines verdeler voordat u tot een aankoop overgaat. Honda draagt geen enkele verantwoordelijkheid indien deze gegevens niet door u zijn geverifieerd.
 • Aansprakelijkheidsbeperking
  Niets in deze voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of verwondingen veroorzaakt door onze nalatigheid, fraude of frauduleuze voorstelling of elke aansprakelijkheid die onder de geldende wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.
  Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website up-to-date te houden, sluiten we, voor zover wettelijk toegestaan, alle voorwaarden, garanties, voorstellingen of andere bepalingen uit die, impliciet of expliciet, van toepassing zijn op onze website of de inhoud ervan.
  Noch Honda noch onze partners noch personen die een bijdrage leverden aan de ontwikkeling, creatie, productie of levering van het materiaal en de informatie op deze website, is/zijn aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door uw gebruik van de site, door uw onvermogen om de site te gebruiken of door uw nalatigheid om inhoud van deze site te verifiëren.
  Honda is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van virussen, aanvallen of andere technologisch schadelijke materialen die uw hardware, software, gegevens of enig ander materiaal in uw eigendom kunnen beschadigen door uw gebruik van onze website.
  We dragen geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die aan onze website gekoppeld zijn. We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door uw gebruik van deze websites.
 • Toepasselijke wetgeving
  Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd door het Belgische recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.
 • Beleid van Honda m.b.t. ideeën en suggesties van het publiek
  Honda aanvaardt geen ideeën en suggestie afkomstig van een persoon die niet voor Honda werkt. Dit beleid is wereldwijd van toepassing. Als u echter geen rekening houdt met dit beleid of er niet van op de hoogte bent, en u toch een idee aan ons communiceert, dan zijn de onderstaande regels van toepassing ongeacht de inhoud, de methode, de wijze van inzenden en het antwoord van een werknemer van Honda:
  • We kunnen geen feedback over uw idee geven.
  • U doet automatisch afstand van alle wettelijke rechten op uw idee, voor zover door de wet toegestaan. Dit houdt in dat Honda geen enkele vergoeding geeft, financieel of op een andere manier, indien een van onze producten of diensten, in zijn geheel of gedeeltelijk, blijkt overeen te stemmen met uw idee.
  • We beschouwen uw idee niet als vertrouwelijke informatie.
  • We bezorgen geen documenten met uitleg over uw idee aan u terug.